Cidan Shear Rapido Sheet Metal Shears

Cidan Shear Rapido

  • Highspeed electric shear
  • Capacity: up to 3.5mm sheet
  • Length: up to 3.1m
Cidan Shear Evo Duo Sheet Metal Shears

Cidan Shear Evo Duo

  • Highspeed electric shear
  • Capacity: up to 4.0mm sheet
  • Length: up to 4.1m